AL MUYASSAR Alquran Latin & Terjemah

 
Rp. 252.000
Diperbarui: 18-12-2020
Kondisi: Baru
Stok: 100 Pembelian Minimal: 1
Berat: 3310 Gram
Jumlah: 
Segala puji dan sanjungan hanya berhak kita panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya yang Mahaluas hingga tak terbatas ruang dan waktu.
 
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., nabi besar yang diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Semoga pula salawat dan salam-Nya terlimpahkan kepada segenap keluarga dan para sahabatnya serta seluruh umatnya yang berketetapan mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman.
 
Al-Quran bagi umat Islam mempunyai arti penting sebagai Kitab Suci dan pedoman dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sebagai Kitab Suci dan pedoman hidup, Al-Qur'an perlu dipahami secara baik agar dapat dihayati dan diamalkan ajarannya. Di sinilah arti penting kehadiran Al-Quran dan Terjemahannya ini, terutama bagi masyarakat kita yang sebagian besar kurang memahami bahasa Al-Qur'an.
 
Demikian, semoga Al-Qur'an dan Terjemahannya ini memberikan manfaat dan dapat memandu mereka yang ingin mengetahui kandungan dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih mendalam.
 
Akhirnya dengan selalu mengharapkan taufik dan hidayah dari Allah SWT., kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan memberikan dukungan yang besar dalam proses penerbitan Al-Qur'an dan Terjemahannya ini. Semoga upaya kita ini mendapat rida-Nya. Amin.

Duta Ilmu

Jawa Timur - Tuban
Pengiriman
Scroll